ข่าวประชาสัมพันธ์

นักบริหารดีเด่นแห่งปีและรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปี” คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และได้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสำธารณชน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2562และคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ได้รับการพิจารณารับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งได้เป็นตัวแทนผู้รับรางวัลกล่าวขอบคุณ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดำบส เป็นประธานพิธีมอบรางวัล วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้