อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จากทั้งหมด 5 ระดับ คือ        

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว : มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน  

ระดับที่ 2 กิจกรรมสีเขียว  : การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจ
                                                                                                                       
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ 4  วัฒนธรรมสีเขียว  : ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร                                                                                                                                                                           
ระดับที่ 5  เครือข่ายสีเขียว  : มีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5  ต่อไป
  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้