หอมนุษยธรรม

หอมนุษยธรรม:แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม

Humanized Hall: Business with Ethics Learning Center

ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่ยาวนานมาเกือบครึ่งศตวรรษของบริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรให้เติบโต มั่นคง และเป็นสุขอย่างยั่งยืนนี้ มีปฐมบทของการก่อตั้งบริษัทฯที่มาจากความร่วมมือของผู้ก่อตั้งคือประธานบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัดและบริษัทไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ที่ยึดถือในมิตรภาพเป็นหัวใจในการนำพาธุรกิจให้เติบโต พร้อมที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน และสิ่งนี้คือความแข็งแกร่งของบริษัทร่วมทุนอย่างไทยไลอ้อน เมื่อผนวกกับการริเริ่มโครงการคนดี(Good People Project)ในปีพ.ศ.2549 ด้วยระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เรียกว่า “องค์กรคนดี” (Humanized Organization) สิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นความสนใจใคร่รู้ของหลากหลายหน่วยงานที่ได้มาเยี่ยมชมบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนนักวิชาการที่มาศึกษาวิจัยและถอดระหัสการบริหารองค์กร และนี่คือจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้าง Humanized Hall เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรมและเป็นที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ยินดีในการแบ่งปัน เกิดปิติ และเกิดศรัทธาในคุณธรรมของพนักงานไลอ้อนและผู้มาเยี่ยมชม

ภายใน Humanized Hall ประกอบด้วย 5 โซน ภายใต้แนวคิด ที่บ่งบอกถึง จิตวิญญาณที่สืบทอดจากผู้ก่อตั้ง สู่พนักงานชาวไลอ้อน เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค ชุมชน และสังคม โดยสะท้อนในเชิงรูปธรรมที่ ชาวไลอ้อนจะแนวแน่ในปณิธานการสร้างสรรค์ ความดี เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี สังคมที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั่วกัน ดังตัวอย่างที่ปรากฏในการวิจัยคิดค้นผลิตภันท์ที่ดีต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงสังคม ซึ่งสิ่งนี้คือ

การดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม อันถือเป็นค่านิยมหลัก(Core Value) ขององค์กร

โซนที่หนึ่ง มิตรภาพนำธุรกิจ

เบื่องหลัง “ธุรกิจคู่คุณธรรม” นั้น สิ่งที่เปรียบเสมือนปฐมบทของการก่อตั้งบริษัทฯนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า “มิตรภาพนำธุรกิจ” สัญลักษณ์ต้นไม้ใหญ่ สองต้นที่อยู่เคียงคู่กัน จนลำต้นเชื่อมต่อประสานเป็นหนึ่งเดียว เปรียบดังการร่วมทุนระหว่างสองบริษัทที่ยึดถือในมิตรภาพเป็นหัวใจในการนำพาธุรกิจให้เติบโต พร้อมที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน หากเปรียบมิตรภาพดั่งน้ำ แนวทางการดำเนินธุรกิจก็เป็นดั่งปุ๋ยที่บำรุงให้ต้นไม้ใหญ่เติบโตแผ่ร่มเงาและผลิดอกออกผลอย่างเต็มกำลัง เจือจานไปสู่ชุมชนและสังคม เป็นมรดกมิตรภาพที่ยั่งยืนและสืบสานด้วยวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า“ไลอ้อน เป็นบริษัทที่มีสมรรถนะในการพัฒนาและแข่งขัน เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ในภูมิภาคเอเชียอย่างมีคุณธรรม”

สัญลักษณแห่ง”มิตรภาพนำธุรกิจ”

การ์ดผลไม้เสมือนผลผลิตแห่งมิตรภาพ

โซนที่สอง ธุรกิจคู่คุณธรรม

ค่านิยมหลักองค์กรได้นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)ที่ “ยกย่องคนดี ส่งเสริมคนเก่ง” เมื่อผสานกับความมุ่งมั่นที่มีต่อพันธสัญญา(Commitment)ที่ว่า “นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อผู้บริโภค” จึงได้ปรากฏเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสังคม

โซนที่สาม เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในทุกมิติ(Technology for Health in all Policies)

ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในทุกมิติ ซึ่งคำนึงถึงสุขภาพของพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ การพัฒนาผลิตภัณท์และบริการ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม อาทิ LION Oral Health Award, 80/28LION Oral Health Promotion and Prevention Project , โครงการจากห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้

โซนที่สี่ สาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเป็นศูนย์เรียนรู้สุขอนามัยในช่องปาก

ภายใต้แนวคิด 80/28 ซึ่งหมายถึง เมื่ออายุ 80 ปี มีฟันแท้อยู่ 28 ซี่ และ 80/28 จะเป็นจริงได้นั้น ก็ด้วยการสร้างนิสัยการดูแลช่องปากตั้งแต่เด็ก บริษัทฯจึงได้แต่งเพลง “อาบน้ำฟัน” เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินในขณะแปรงฟัน โดยเนื้อเพลงจะบอกถึงวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี และเพลงช่วงวิธีการแปรงฟันจะมีความยาว 2 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ฟลูออไรด์จะได้ทำปฏิกิริยากับฟัน การแปรงฟันประกอบเพลงCartoon Animationจะทำให้เด็กๆเกิดความสนุก เพลิดเพลินและรักการแปรงฟัน

โซนที่ห้า คติธรรม

พื้นที่ผนังโซนนี้ได้รวบรวม คำพูด ข้อคิด และปรัชญาที่ดีงาม จากนักปราชญ์ของโลก

เรื่องภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม

สะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารเดิมและอาคารใหม่นี้ ได้จัดเป็นบอร์ดนิทรรศการภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการสื่อให้ตระหนักถึงภัยดังกล่าวและให้มองย้อนดูตนเองว่า จะมีส่วนในการดูแลรักษาสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไร

Humanized Hall

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้