สารจากประธาน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  อันเป็นวันขึ้นครองราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พวกเราได้ร่วมใจกันปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่า จะเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี รู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์สุจริต จะทำดีเพื่อประโยชน์ตน เพื่อประโยชน์ท่าน เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของสังคมและประเทศชาติ
เพื่อปฏิบัติตามปณิธานดังกล่าว เราได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรคนดีขึ้นมา ถึงปัจจุบัน ผ่านมากว่า ๑๐ ปี  เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมความดีต่างๆ มากมายเป็นลำดับ เราได้สัมผัสถึงคุณค่าของการยึดเอาคุณธรรมเป็นหัวใจทำธุรกิจว่า นอกจากจะเกิดความสุขใจในการทำความดีแล้ว อานุภาพของความดียังเสริมสร้างสมรรถภาพของการทำงานให้เพิ่มพูนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเห็นจากอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศทุกปี สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจในภารกิจอันแน่วแน่ที่จะผลิตสินค้า และบริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปอย่างมั่นคง
วันนี้ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ ของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  ที่เราได้ประกาศต่อสาธารณชนว่า เราจะร่วมกันปกป้ององค์กรคนดีของเราให้ “ปลอดคอร์รัปชั่น” ไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริม ไม่ยินดี ในการกระทำใดๆ อันไม่ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข

       ขอให้เพื่อนพนักงานทุกท่าน ยึดถือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ช่วยกันปลูกฝังนโยบายอันเป็นมงคลนี้ พร้อมทั้งส่งต่อไปสู่เพื่อนพนักงานรุ่นต่อไป ให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของชาวไลอ้อนฯ สืบไปนานแสนนาน  

บุญฤทธิ์ มหามนตรี
ประธานกรรมการ
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้