News

ไลอ้อน เดินหน้าสู้โควิด-19

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี  ประธานกรรมการ นางชมัยพร สถิตย์พนาพร  กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางประภาศรี บุญอินทร์  ผู้จัดการบริหารฝ่ายบัญชี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ จำนวน 7,200 ชิ้น มูลค่า 696,000 บาทให้กับนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์  ประธานศาลฎีกา และนางเมทินี ชโลธร  รองประธานศาลฎีกา เพื่อนำไปให้บุคลากรของศาลยุติธรรม คู่ความและประชาชนใช้ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19