News

LION Oral Health Promotion and Prevention Project

โครงการ  LION Oral Health Promotion and Prevention หนึ่งในโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์  ป็นโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจวบจนสูงวัย   เพราะสุขภาพช่องปากเป็นประตูสู่สุขภาพร่างกาย  เพื่อยิ้มสวย พูดชัด เคี้ยวอร่อย สมองดี ชีวิมีสุข ไลอ้อนทำเวิร์คชอปอบรมการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้  เขตยานนาวา 2 รอบๆละ  30 คน

โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์มี  11 โครงการ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมงานเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป  ซึ่งได้จัดขึ้นภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22  ไบเทค บางนา