News

โครงการส่งเสริมป้องกันและดูแลสุขภาพช่องปาก


เครือสหพัฒน์เพื่อสังคม ประชารัฐร่วมใจ โดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับร้านค้าและหน่วยงานรัฐ สร้างสุขภาวะช่องปากที่ดีให้กับเด็ก และคนในชุมชน  เพื่อสร้างต้นแบบ ในการขยายเครือข่ายแนวคิดให้กับร้านค้า Partnershop เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับห้าง ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ จ.เลย และบิ๊กกิม ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.เลย