News

โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi จ.แพร่

สำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่ ร่วมกับ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำคู่มือการบริหารช่องปาก Kenkobi ของ Dr.Takei ไปฝึกในชมรมผู้สูงอายุ 8 อำเภอ 11 ตำบล จ.แพร่  ผลจากการฝึก 6 เดือน จากการเก็บข้อมูล 679 คน พบว่าผู้สูงอายุในชมรม 

  • ไม่มีอาหารหล่นจากปาก 
  • การเคี้ยวดีขึ้น 
  • คอแห้งลดลง 
  • การกลืน การสำลักอาหารดีขึ้น