News

ตลาดนัดสีเขียวเพื่อพระโพธิสัตว์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานกลุ่มพระโพธิสัตว์ของบริษัทไลอ้อน จัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อพระโพธิสัตว์ เชิญชุมชนรอบๆบริษัทฯ จำหน่ายผักอินทรีย์ ผลไม้ปลอดสารพิษ และสินค้าอื่นๆ ณ โรงอาหาร ไลอ้อน ศรีราชา