ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่คำนึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผลิตผงซักฟอกรายแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 ต้องการรับผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้ เอกสารประกอบการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว (resume) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาหลักฐานทางการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 022940191 ต่อ 145 (คุณฉัตรศิริ)

โทรสาร : 022944365

*** หากโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ สำนักงานศรีราชา

602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 03876308090

โทรสาร : 038481035

E-Mail : srchr@lion.co.th

ตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับและตอบข้อร้องเรียน หรือให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในช่องทางต่างๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์/การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบลูกค้า
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและสรุปรายงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน และสรุปประเด็นปัญหาคุณภาพให้กับ supplier
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต และลูกค้าภาพนอก 

คุณสมบัติ

 • หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ทักษะการวิเคราะห์ การประสานงาน การเจรจาต่อรอง ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • จัดหาผู้ขายบรรจุภัณฑ์ที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและจัดส่งได้ตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ติดตามราคาวัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อราคาบรรจุภัณฑ์
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อของบรรจุภัณฑ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติ
 
 • สัญชาติไทย
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 28-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมในการจัดทำข้อมูลผ่านระบบ SAP

                       

 

ลักษณะงาน 

 • ดูแลงานด้านกฎหมาย และงานทะเบียนบริษัท นิติกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
 • จัดทำสัญญาต่างๆของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในการขออนุญาติขึ้นทะเบียนของธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมาย
 
 

คุณสมบัติ

 • พศชาย/ หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร รวมทั้งภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย
 • สามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีใจรักงานบริการ

Principle Duties  & Responsibilities :

 • Manage full function of E-Commerce in order to promote the  company's  products via E-Commerce channels and social media including websites, facebook ,  line and etc. 
 • Create business Plan to achieve E-Commerce target
 • Create marketing plan to support each channel
 • Work with multi-functional team and E-Retailer to plan and execute all the E-Commerce related activities
 • Monthly analysis of overall related business performance and recommend actions to improve or fix the business.

Qualification :

 • Male & Female , 25-32  years old
 • Bachelor’s degree or higher in marketing , economic  and other related field
 • At least 1-2 years’ experience in online marketing ,  trade marketing online / off line  or related field
 • Knowledge of Internet, E-Commerce and Online Payment would be an advantage
 • Good communication skill and service mind
 • Good command in English
 • Highly responsible, self – motivate , creativity, strong marketing sense and good analytical skill.

ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอสินค้าใหม่ และร่วมวางแผนการตลาด เพื่อพัฒนาและเพิ่มยอดขาย
 • ช่วยงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา (Online Business Solution Manager)
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานสรุปในแต่ละเดือน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุ 25-35 ปี  
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท  / บริหารธุรกิจ / สาขาการตลาด / การจัดการ / การขาย หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานขายและงานการตลาด 1-3 ปีขึ้นไป
 • รักงานขาย และ มีวิสัยทัศน์ในด้านการตลาด และ มีความคิดสร้างสรรค์  
 • ทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรองดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติเชิงบวก

ลักษณะงาน:    

 • ร่วมวางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าในกลุ่มพื้นที่ขายที่รับผิดชอบร่วมกับนักการตลาด และทีมขาย
 • จัดเตรียมสินค้า บุคลากร พื้นที่ขายและการจัดโชว์สินค้า การส่งเสริมการขาย เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้สูงสุด
 • ประสานงานระหว่าง Brand ,ห้างที่รับผิดชอบ, และทีมขาย
 • ร่วมพัฒนากลยุทธ์การตลาด  แผนการตลาดของผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์การตลาด และการสร้างแผนงาน การขาย เพื่อกระตุ้นการเติบโตของยอดขาย  

คุณสมบัติ:            

      -   เพศชาย-หญิง  อายุ ไม่เกิน 35 ปี

 • ปริญญาตรี  สาขาการตลาด/ การโฆษณา / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านกลยุทธ์การตลาด การขาย    ในธุรกิจ FMCG  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 • มีความกระตือรือร้น และคล่องตัวในการทำงาน
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง และการประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และการทำข้อมูลการขายได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้  

Principle Duties  & Responsibilities

 • ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • ออกแบบวางแผนการทดลองในขั้นตอนการผลิต
 • ช่วยเหลือ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 

Qualification

 • ปริญญาตรี วิศวกรรม / อุตสาหการ / เคมี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ช่วยงานผู้จัดการ (สายงานการตลาด) ด้านการพัฒนาและงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจการตลาด  
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ชาย /หญิง  สัญชาติไทย  อายุ  22-35  ปี  
 • วุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขา การคลาด  เศรษฐศาสตร์ สถิติ   วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต    
 • มีประสบการณ์ งานวิเคราะห์ข้อมูล และงานเอกสาร รวมทั้งการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นหาข้อมูล และการคิดวิเคราะห์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – Excel ดี
 • ทัศนคติเชิงบวก  ความใส่ใจในรายละเอียด และการทำงานเชิงรุก

Principle Duties  & Responsibilities (URGENT REQUIRED)

 • รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
 • วางแผนงานด้าน communication ร่วมกับ Agency
 • ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาด / Media ของผลิตภัณฑ์
 • และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆ
 • วางแผนด้านการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบเป้าหมายขาย
 • เจรจาประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร

Qualification

 • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท  สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทั้ง above the line และ below the line  ในธุรกิจ FMCG  2– 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ทักษะการเจรจา การนำเสนอ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 • ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์
 • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ 

Principle Duties  & Responsibilities

 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูเเลวางแผนกำลังคนในการผลิตให้เหมาะสมกับเป้าการผลิต
 • ตรวจสอบ ดูเเลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

Qualification

 • เพศ ชาย/ หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี / อุตสาหการ
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ปฏิบัติงานในสายการผลิต ตามไลน์การผลิตต่างๆ

Qualification

 • ปวช-ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขา 
  เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป