องค์กรคนดี

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ไลอ้อน เป็นบริษัทฯ ที่มีสมรรถนะในการพัฒนาและแข่งขัน เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าอุปโภคในภูมิภาคเอเชียอย่างมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรคนดี

วิสัยทัศน์

ไลอ้อน เป็นบริษัทที่มีสมรรถนะในการพัฒนาและแข่งขัน เพื่อเป็นผู้นำ

ด้านการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ในภูมิภาคเอเชียอย่างมีคุณธรรม

พันธสัญญา                  

นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค

วัฒนธรรมองค์กรใหม่    

ยกย่องคนดี  ส่งเสริมคนเก่ง

ทิศทางการพัฒนาธุรกิจ

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

นิยามคนดี                    

คนที่มีศรัทธาในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม คิดดี พูดดี ทำดี รู้รักสามัคคี

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

นิยามคนเก่ง                 

คนที่มีความรอบรู้  มีลักษณะเป็น“พหูสูต” และได้ฝึกฝนจนกลายเป็น “มืออาชีพ”

ค่านิยมหลัก                 

ธุรกิจคู่คุณธรรม

กรอบจริยธรรมในการตัดสินใจ

  • ไม่ผิดต่อกฎหมาย
  • ไม่ผิดต่อกฎบริษัท
  • ไม่ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
  • ไม่เสียใจภายหลัง

กุญแจการบริหารร่วม 12 ประการ

1.ความซื่อสัตย์ สุจริต

2.ความกระตือรือร้น

3.การศึกษาพัฒนาตน

4.การเสียสละ

5.การตรงต่อเวลา

6.การทำงานร่วมกัน

7.การรักษาคำมั่นสัญญา

8.การรักษาระเบียบวินัย

9.ทักษะในการสื่อสาร

10.การตัดสินใจ

11.การลงมือปฏิบัติ

12.การท้าทาย

 

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้