หลักเกณฑ์การป้องกันการให้สินบนของ LION

ในการเสริมสร้างการบังคับการใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตทั่วโลก กลุ่ม LION Group ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันการติดสินบนและการทุจริต เพื่อถือปฏิบัติในการทำธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม LION Group ในประเทศต่างๆ และภูมิภาคต่างๆ ดังนี้


1. บนหลักแห่งกฎบัตรของ LION Group เรื่อง พฤติกรรมองค์กร 2 (การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางสังคม) “เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างยุติธรรม โปร่งใส แข่งขันเสรีและการทำธุรกรรมที่เหมาะสม” เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและเราจะไม่ยอมรับสินบน และการทุจริตใดๆ


2. โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลข้างต้น LION Group ก็จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากการติดสินบน การทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ เราจะขอให้คู่ค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของแนวทางนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทของเราจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากวิธีการที่ไม่เป็นธรรมใดๆ 


3. LION Group จะมีระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับบริหารทำหน้าที่รับผิดชอบการต่อต้านการติดสินบนและการดูแลรับผิดชอบจริยธรรมองค์กร โดยดำเนินมาตรการต่างๆ ทั้งมวล รวมทั้งการให้ความรู้ที่จำเป็นเพื่อป้องกันการติดสินบน และการขยายขอบข่ายระบบการรายงานการตรวจสอบภายใน

ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้