นโยบาย LION ด้านสิทธิมนุษยชน

1. วัตถุประสงค์และหลักการ
LION Group ดำเนินมาตรการอันหลากหลายเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณแห่งความรักอันเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ     หนึ่งในมาตรการตาม “กฎบัตรสำหรับ LION Group” กำหนดให้การดำเนินธุรกิจด้วย “ความเคารพในสิทธิมนุษยชน” และ”ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและกฎของสากล” LION Group มี “แนวทางปฏิบัติ” ที่มีข้อกำหนดไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานเด็กหรือการใช้แรงงานบังคับ และให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนยึดหลักสิทธิมนุษยชน โดยข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงผู้เป็น Suppliers  ด้วย นอกจากนี้ LION Group ยังให้การสนับสนุนหลักสากล 10 ประการของ United Nation Global Compact in 2009  (คลอบคลุมเรื่อง สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านคอร์รัปชั่น)
LION Group ได้จัดทำ “นโยบาย LION ด้านสิทธิมนุษยชน” เพื่อยืนยันจุดยืนในมาตรการเหล่านี้เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. เคารพสิทธิมนุษยชน
(1)  LION Group สนับสนุนและเคารพในหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง “สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาติ” (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง) “United Nation Global Compact” และ “ปฏิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน”
(2) LION Group จะไม่กระทำการใดหรือส่งเสริมกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนและจะดำเนินกิจกรรมทั้งปวงด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
(3) LION Group จะต่อต้านการกระทำใดที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยกลุ่มธุรกิจที่ LION Group ติดต่อด้วย และแม้ LION Group จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการกระทำนั้นก็ตาม และ LION Group ก็จะพยายามดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบดังกล่าว


3. ระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน)
(1) LION Group จะเฝ้าติดตามและประเมินเพื่อมิให้มีกิจกรรมอันอาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน 
(2) LION Group จะรวบรวมข้อมูลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ Suppliers เพื่อคอยระวังมิให้เกิดการกระทำที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงหรือเกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งปวง
(3) LION Group เข้าใจถึงผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน และจะจัดการอย่างเหมาะสมโดยการรักษาและพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการรายงานภายใน


4. การสื่อสารและการอภิปราย
LION Group จะหาโอกาสเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหารืออย่างจริงใจในกรณีที่มี (หรือมีความเสี่ยงที่จะมี) ผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน


5. การให้ความรู้
LION Group จะให้ความรู้ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายภายในกลุ่ม


6. การแก้ไข
หาก LION Group พบว่ามีเหตุอันก่อให้เกิดหรืออันอาจมีผลนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน LION Group จะพยายามแก้ไขด้วยมาตรการที่เหมาะสม


7. การเปิดเผยข้อมูล
LION Group จะทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนบนเว็บไซต์ของบริษัท (และที่อื่นๆ) ตลอดเวลาเพื่อเปิดเผยสถานะต่อสาธารณชน

ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้