การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด  และกลไกการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด  โดยจะไม่ลดตำแหน่ง  ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  และความเป็นธรรมจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ ดังนี้ 

►   ผ่านทางโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนหมายเลข 02-294-3004

►   จดหมาย ส่งถึง คณะกรรมการดำเนินงานธรรมาภิบาล  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

►   e-mail  ส่งถึง  cg@lion.co.th