ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่คำนึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผลิตผงซักฟอกรายแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 ต้องการรับผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้ เอกสารประกอบการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว (resume) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาหลักฐานทางการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 022940191 ต่อ 145 (คุณฉัตรศิริ)

โทรสาร : 022944365

*** หากโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ สำนักงานศรีราชา

602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 03876308090

โทรสาร : 038481035

E-Mail : srchr@lion.co.th

ตำแหน่งงาน

Principle Duties  & Responsibilities

 • Contributing to and developing oversea sales and marketing plan including strategies
 • within the budget
 • Analyzing and monitoring the market, including competitors and customers
 • Attending and organizing sales promotional events and exhibitions

Qualification

 • Thai nationality, age 26-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing and Sales,Business Administration majoring in International Marketing / International Trade
 • At least 2 years experiences in Marketing / Trade or International Business
 • Computer literacy with good command of English
 • Highly responsible, self - motivation , strong marketing sense and good analytical skill.
 • Strong negotiation skills and communication skill and target oriented.

Principle Duties  & Responsibilities

 • Able to work in Cambodia 25 days per month.
 • To work closely with distributor in Cambodia and our marketing team to sell and market product to the shopping mall, retail shop and upcountry area.
 • Analyze sales data and work to expand the sales
 • Analyze market and competition.
 • Regularly field visit to gain market insight and know in store execution and advise room for improvement.
 • Other reports & tasks to be assigned by marketing.

Qualification

 • Cambodian or Thai National,Male,age over 30 year old.
 • Minimum Bachelor's degree
 • At least 5 years experiences in sales job,retaii business or marketing.
 • good command of English (both written and verbal),ability in khmer language is aplus but not necessary
 • Have service mind,good presentation and negotiation skills.
 • Computer literacy (Microsoft Office)

Principle Duties  & Responsibilities

 • ร่วมวางแผนการจัดการกำลังคน และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร( รายเดือน / รายไตรมาศ / รายปี ) 
 • ดูแลด้านการสรรหา และว่าจ้างพนักงานSubcontractor และพนักงานบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและทันต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กร
 • ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
 • ดูแลติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการรับสมัครงาน ลงประกาศ อัพเดทตำแหน่งงาน ติดต่อคัดรายชื่อผู้สมัครงานตามแหล่งงานต่างๆ อาทิ กรมจัดหางาน  และ Jobfair 
 • นัดหมายการสัมภาษณ์งานและทำการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น จัดทำสัญญาจ้าง เอกสารเข้างานของพนักงาน ตลอดจนปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
 • สรุปผลการสัมภาษณ์ การสรรหา ว่าจ้าง และการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพ 

Qualification

 • ปริญญาตรี  บริหารทรัพยากรบุคคล , จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่  27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านการสรรหาและว่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ และ มีมนุษยสัมพันธ์และมีอัธยาศัยที่ดี
 • ทำงานประจำพื้นที่ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

Principle Duties  & Responsibilities

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 23– 30 ปี
 • ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา

Qualification

 • วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายการผลิต 
 • วิเคราะห์ปัญหา การซ่อมเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • จัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูลการใช้พลังาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมนำเสนอมาตราการอนุรักษ์พลังงาน
 • ทำงานประจำพื้นที่ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา

Principle Duties  & Responsibilities

 • วางแผนและควบคุมการผลิต กำลังคน  เครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา พร้อมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิต
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน ปัญหา และการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ เพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน  ระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001 และ GMP , Halal  และ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Qualification

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ เคมี  การจัดการอุตสาหกรรม  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่  30– 35 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารการผลิตอย่างน้อย 5 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงงานประเภท สินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะความเป็นผู้นำ  และการวางแผนและการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
 • ทำงานประจำพื้นที่ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา

Principle Duties  & Responsibilities

 • รับผิดชอบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านเอกสารทางกฎหมาย  เช่น การจัดเตรียมเอกสารและยื่นจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. การจัดเตรียมเอกสารความปลอดภัย

Qualification

 • เพศชาย/หญิง 
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา เคมี, ชีววิทยา,เครื่องสำอาง
 • มีทักษะการวิเคราะห์  การประสานงาน  การเจรจาต่อรอง  ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี

Principle Duties  & Responsibilities (URGENT REQUIRED)

 • รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
 • วางแผนงานด้าน communication ร่วมกับ Agency
 • ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาด / Media ของผลิตภัณฑ์
 • และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆ
 • วางแผนด้านการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบเป้าหมายขาย
 • เจรจาประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร

Qualification

 • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท  สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทั้ง above the line และ below the line  ในธุรกิจ FMCG  2– 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ทักษะการเจรจา การนำเสนอ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 • ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์
 • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ 

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดูแลบริหารงานวิจัยตลาด  วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตลาด และประมวลผลข้อมูลวิจัย
 • ควบคุมงานสนาม 

 

Qualification

 • สัญชาติไทย  อายุ  23-28  ปี  
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการสถิติ/วิจัยตลาด/สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยตลาด  0-2  ปี ขึ้นไป   
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /ทัศคติเชิงบวก /มีทักษะการวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
 • ขยัน อดทน  มีความรอบคอบ และความรับผิดดชอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ SPSS ได้
 • สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ช่วยงานผู้จัดการ (สายงานการตลาด) ด้านการพัฒนาและงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจการตลาด  
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ชาย /หญิง  สัญชาติไทย  อายุ  22-35  ปี  
 • วุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขา การคลาด  เศรษฐศาสตร์ สถิติ   วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต    
 • มีประสบการณ์ งานวิเคราะห์ข้อมูล และงานเอกสาร รวมทั้งการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นหาข้อมูล และการคิดวิเคราะห์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – Excel ดี
 • ทัศนคติเชิงบวก  ความใส่ใจในรายละเอียด และการทำงานเชิงรุก

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดูแลงานด้านกฎหมาย และงานทะเบียนบริษัท นิติกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
 • จัดทำสัญญาต่างๆของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในการขออนุญาติขึ้นทะเบียนของธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมาย

Qualification

 • เพศชาย/ หญิง  อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร รวมทั้งภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย
 • สามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีใจรักงานบริการ

Principle Duties  & Responsibilities

 • ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • ออกแบบวางแผนการทดลองในขั้นตอนการผลิต
 • ช่วยเหลือ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 

Qualification

 • ปริญญาตรี วิศวกรรม / อุตสาหการ / เคมี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities 

 • ตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงงาน เช่น แสงสว่าง,เครื่องจักร,ไอน้ำ,ลมอัด ฯลฯ
 • หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบ,กระบวนการ,เครื่องจักร เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 • จัดทารายงานการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

Qualification

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า /พลังงาน/เคมี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดูแลบุตรของพนักงานตามหลักการล้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน

Qualification

 • สัญชาติไทย  อายุ  18  ปี  ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ทุกสาขา
 •  มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัย (6 เดือน – 3ขวบ ) 
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักเด็ก

Principle Duties  & Responsibilities

 • วางแผนงานซ่อมบารุงระบบเครื่องมือวัด/ควบคุมกระบวนการผลิต และระบบวาล์วควบคุม 
 • ควบคุมการดำเนินงานสอบเทียบเครื่องมือวัดตาม Preventive Maintenance ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน 
 • วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายงานสอบเทียบ/งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
 • ตรวจสอบระบบเครื่องมือวัด/ควบคุมกระบวนการผลิต และระบบวาล์วควบคุม 
 • ตรวจสอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัด,PMและจัดทำ Calibration Report ตามมาตรฐานที่กำหหนด
 • ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายงานสอบเทียบ/งานซ่อมบำรุง เครื่องมือ และอุปกรณ์
 • ให้คำปรึกษางานสอบเทียบ

Qualification

 • เพศ ชาย 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องมือวัด (Instrument)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • จัดทำเอกสารรับ-จ่าย เงินสด/ธนาคาร เงินเดือนสวัสดิการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับ-จ่ายเงินสด ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน
 • บริหารเงินสดให้เพียงพอเหมาะสม
 • ติดตามการเครียร์เงินทดลองจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

Qualification

 • เพศหญิง
 • ปริญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูเเลวางแผนกำลังคนในการผลิตให้เหมาะสมกับเป้าการผลิต
 • ตรวจสอบ ดูเเลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

Qualification

 • เพศ ชาย/ หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี / อุตสาหการ
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ปฏิบัติงานในสายการผลิต ตามไลน์การผลิตต่างๆ

Qualification

 • ปวช-ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขา 
  เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดำเนินการตรวจสอบทางด้านประกันคุณของวัตถุดิบ/สินค้าประเภทต่างๆให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

Qualification

 • เพศหญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.สาขาพาณิชย์ทุกสาขา