สารจากประธาน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 อันเป็นวันขึ้นครองราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พวกเราได้ร่วมใจกันปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าจะเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี รู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์ สุจริต จะทำดีเพื่อประโยชน์ตน เพื่อประโยชน์ท่าน เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของสังคม และประเทศชาติ

เพื่อปฏิบัติตามปณิธานดังกล่าว เราได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรคนดีขึ้นมา ถึงปัจจุบันผ่านมาแล้ว 9 ปี เราได้ร่วมกันทำกิจกรรรมความดีต่างๆ มากมายเป็นลำดับ เราได้สัมผัสถึงคุณค่าของการยึดเอาคุณธรรมเป็นหัวใจทำธุรกิจว่า นอกจากจะเกิดความสุขใจในการทำความดีแล้ว อานุภาพของความดียังเสริมสร้างสมรรถภาพของการทำงานให้เพิ่มพูนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเห็นจากอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศทุกปี สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจในภารกิจอันแน่วแน่ที่จะผลิตสินค้า และบริการเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไป อย่างมั่นคง

วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบริษัท ไลอ้อนฯ ที่เราได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าเราจะร่วมกันปกป้ององค์กรคนดีของเราให้ "ปลอดคอร์รัปชั่น" ไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริม ไม่ยินดี ในการกระทำใดๆ อันไม่ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข

       ขอให้เพื่อนพนักงานทุกท่าน ยึดถือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ช่วยกันปลูกฝังนโยบายอันเป็นมงคลนี้ พร้อมทั้งส่งต่อไปสู่เพื่อนพนักงานรุ่นต่อไป ให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของชาวไลอ้อนฯ สืบไปนานแสนนาน  

บุญฤทธิ์ มหามนตรี
ประธานกรรมการ
29 กรกฎาคม 2558