ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่คำนึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผลิตผงซักฟอกรายแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 ต้องการรับผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้ เอกสารประกอบการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว (resume) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาหลักฐานทางการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 022940191 ต่อ 145 (คุณฉัตรศิริ)

โทรสาร : 022944365

*** หากโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ สำนักงานศรีราชา

602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 03876308090

โทรสาร : 038481035

E-Mail : srchr@lion.co.th

ตำแหน่งงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และบันทึกค่าใช้จ่ายการตลาด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
 • สรุป รวบรวมและจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และที่ประชุม
 
คุณสมบัติ
 
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในงานบัญชี และเคยผ่านงานด้านการตรวจสอบบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

Qualification

 • Thai nationality, age not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher of Science in Polymer, Technology Packaging, or any  related field
 • At least  2 years experiences in packaging development,   research & development , laboratory practice in FMCG business  will be advantage.
 • Good knowledge in polymer technology, polymer science research and Packaging development.
 • Computer literacy with good command of English .
 • Exact, efficient in analysis, communication, coordination and computer
 • Good attitude, creativity.

 

Principle Duties  & Responsibilities

 • Responsible for effective R&D planning and operation
 • Evaluate and conduct test to determine package effectiveness
 • Handle raw material analysis and evaluation.
 • Research ,develop , modify, analyze , evaluate and analyses  test  report for the package  prototype and existence  for a range of  products as assigned.
 • Liaise with internal and external parties such as marketing , production division and suppliers

Principle Duties  & Responsibilities (URGENT REQUIRED)

 • รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
 • วางแผนงานด้าน communication ร่วมกับ Agency
 • ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาด / Media ของผลิตภัณฑ์
 • และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆ
 • วางแผนด้านการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบเป้าหมายขาย
 • เจรจาประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร

Qualification

 • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท  สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทั้ง above the line และ below the line  ในธุรกิจ FMCG  2– 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ทักษะการเจรจา การนำเสนอ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 • ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์
 • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ 

Principle Duties  & Responsibilities

 • ช่วยงานผู้จัดการ (สายงานการตลาด) ด้านการพัฒนาและงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจการตลาด  
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ชาย /หญิง  สัญชาติไทย  อายุ  22-35  ปี  
 • วุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขา การคลาด  เศรษฐศาสตร์ สถิติ   วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต    
 • มีประสบการณ์ งานวิเคราะห์ข้อมูล และงานเอกสาร รวมทั้งการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นหาข้อมูล และการคิดวิเคราะห์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – Excel ดี
 • ทัศนคติเชิงบวก  ความใส่ใจในรายละเอียด และการทำงานเชิงรุก

Principle Duties  & Responsibilities

 • Cooperate and support of quantity and quantitative with team 
 • Conduct, monitor and analyze Research Project including Desk Research, Market Survey and other suitable research methodology.
 • Briefing research agency and commissioning research
 • Monitoring the progress of research projects to ensure that the project is finished on time 
 • Ensure that the conclusion of external research findings to be used as supporting information for Sales and Marketing are accurate, sufficient and meet the objectives.
 • Researching information and preparing reports for marketing team and other departments
 • Using statistical software to manage and organize information
 • Conducting research/survey which may involve field, interview or focus group

Qualification

 • Male Thai nationality, between 25-30 years old
 • Bachelor’s degree or higher in statistic , marketing , economics and related fields.
 • 1- years experience in  marketing research (Experiences in FMCG will be an advantage)
 • Good skill on PC literacy such MS Officer, SPSS
 • Can be work with field researcher in other province
 • Friendly with strong coordination skill
 • (Fresh Graduate also welcome)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ร่วมกับทีมงานในการวิจัยเชิงคุณภาพ และปริมาณ
 • เก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีสัมภาษณ์
 • รวบรวมข้อมูลจากการวิจัย ทั้งจากการดำเนินการเอง และว่าจ้างบริษัทวิจัยภายนอก
 • ประมวลผลข้อมูล และจัดทำเป็นเอกสารการวิจัย เพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาสถานการณ์การตลาดของสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการสถิติ / การตลาด /บริหารธุรกิจ / สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์งานด้านวิจัยการตลาด 1-3 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ SPSS ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย
 • (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

Principle Duties  & Responsibilities

 • ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • ออกแบบวางแผนการทดลองในขั้นตอนการผลิต
 • ช่วยเหลือ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 

Qualification

 • ปริญญาตรี วิศวกรรม / อุตสาหการ / เคมี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • Contributing to and developing oversea sales and marketing plan including strategies
 • within the budget
 • Analyzing and monitoring the market, including competitors and customers
 • Attending and organizing sales promotional events and exhibitions

Qualification

 • Thai nationality, age 26-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing and Sales,Business Administration majoring in International Marketing / International Trade
 • At least 2 years experiences in Marketing / Trade or International Business
 • Computer literacy with good command of English
 • Highly responsible, self - motivation , strong marketing sense and good analytical skill.
 • Strong negotiation skills and communication skill and target oriented.

Principle Duties  & Responsibilities

 • Able to work in Cambodia 25 days per month.
 • To work closely with distributor in Cambodia and our marketing team to sell and market product to the shopping mall, retail shop and upcountry area.
 • Analyze sales data and work to expand the sales
 • Analyze market and competition.
 • Regularly field visit to gain market insight and know in store execution and advise room for improvement.
 • Other reports & tasks to be assigned by marketing.

Qualification

 • Cambodian or Thai National,Male,age over 30 year old.
 • Minimum Bachelor's degree
 • At least 5 years experiences in sales job,retaii business or marketing.
 • good command of English (both written and verbal),ability in khmer language is aplus but not necessary
 • Have service mind,good presentation and negotiation skills.
 • Computer literacy (Microsoft Office)

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดูแลบุตรของพนักงานตามหลักการล้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน

Qualification

 • สัญชาติไทย  อายุ  18  ปี  ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ทุกสาขา
 •  มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัย (6 เดือน – 3ขวบ ) 
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักเด็ก

Principle Duties  & Responsibilities

 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูเเลวางแผนกำลังคนในการผลิตให้เหมาะสมกับเป้าการผลิต
 • ตรวจสอบ ดูเเลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

Qualification

 • เพศ ชาย/ หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี / อุตสาหการ
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ปฏิบัติงานในสายการผลิต ตามไลน์การผลิตต่างๆ

Qualification

 • ปวช-ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขา 
  เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป