การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

คณะกรรมการธรรมาภิบาลบริษัทฯ กำหนดช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสกระทำผิด  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย  โดยกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานธรรมาภิบาลและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ ดังนี้ 

►   ผ่านทางโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนหมายเลข 02-294-3004

►   จดหมาย ส่งถึง คณะกรรมการดำเนินงานธรรมาภิบาลและพิจารณาเรื่องร้องเรียน   บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

►   e-mail  ส่งถึง  cg@lion.co.th